حوزه‌های پژوهشی اصلی
نرم‌افزار هیبرید (Hybrid) ... با این هدف نگاشته شد که حل مسئله‌ی انتشار امواج در محیط دوبعدی خشک یا اشباع ارتجاعی خمیری را در فضای زمان با استفاده از ترکیب روش‌های اجزاء مرزی و محدود ممکن سازد. نرم‌افزار هیبرید، نواحی اشباع و ارتجاعی خمیری محیط را با روش اجزاء محدود، ناحیه‌ی خشک، خطی و نیمه‌بی‌نهایت محیط را با روش اجزاء مرزی و نواحی خشک و خطی را با هر دو روش حل می‌کند. برای مدل‌سازی رفتار ارتجاعی خمیری خاک، مدل دارای چند سطح تسلیم پرِوُ


عوارض توپوگرافی، مثل لایه‌های تحت‌الارضی، بخشی از اثرات ساختگاهی (Site Effects) هستند که پاسخ لرزه‌ای زمین را تحت تأثیر قرار می‌دهند. تجربه‌ی زمین‌لرزه‌های پیشین و خصوصا روند توزیع خرابی‌ها نشان می‌دهد که پاسخ لرزه‌ای نقاط روی و اطراف عوارض توپوگرافی نسبت به سطح زمین افقی متفاوت است. بنابراین درست نیست که بناهای مستقر بر قله‌ی تپه‌ها و کناره‌ی دره‌ها را با همان طیف طرح شتابی طراحی کنیم، که برای ساختگاه افقی توصیه شده‌اند. ... طی سال‌های اخیر و با بکارگیری نرم‌افزارهای هیبرید (Hybrid) و بِمسا (BEMSA) موفق شده‌ایم گام‌های زیر را


روش خطوط مشخصه‌ی تنش روشی ساده و جذاب است برای حل مسائل تعادل خمیری در محیط‌های خاکی. فرض بر آن است که بخشی از محیط در اثر بارگذاری به مرحله‌ی گسیختگی رسیده است و با محاسبه‌ی میدان تنش حاکم، بار گسیختگی برآورد خواهد شد. روش خطوط مشخصه‌ی تنش گاهی مقدار دقیق بار گسیختگی را بدست می‌دهد، گاهی مقداری بسیار نزدیک به آن و گاهی نیز حدی پایین برای آن. در صورتی‌که حدود بالا و پایین بار گسیختگی هر دو موجود باشد، تخمین مقدار دقیق آن ساده‌تر خواهد بود. برنامه‌ی (SLM) به منظور برآورد ظرفیت باربری پی


پهنه‌بندی استان‌ها و مناطق بزرگ و همچنین ریزپهنه‌بندی ژئوتکنیک لرزه‌ای شهرها و مناطق کوچک، بخشی مهم از طرح جامع کاهش آسیب‌پذیری مناطق لرزه‌خیز و نیز مکمل آیین‌نامه‌های طراحی لرزه‌ای به شمار می‌رود. منطقه‌ی مورد نظر با نگاه به لرزه‌خیزی سنگ کف، وضعیت لایه‌های تحت‌الارضی و نیز برآورد اثرات ساختگاه، به پهنه‌ها یا ریزپهنه‌های همگن از نقطه نظر پاسخ لرزه‌ای تقسیم می‌شود و در نهایت نقشه‌هایی چون توزیع بیشینه شتاب سطح زمین، بیشینه سرعت سطح زمین، پریودهای طبیعی و دینامیکی، نوع زمین و پتانسیل مخاطرات ژئوتکنیک لرزه‌ای تولید می‌شود. طی سال‌های گذشته و در قالب تیم مطالعاتی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، مطالعات پهنه‌بندی و ریزپهنه‌بندی ژئوتکنیک لرزه‌ای را در مناطق و شهرهای بزرگ و کوچک کشور اجرا کرده‌ایم. اکنون در پی آن هستیم تا ضمن ارتقای روش انجام مطالعات، نتایج آن را


© Mohsen Kamalian